LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Đá Ốp Lát Hoan Liên 

  •  Địa Chỉ: 168 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  •  Nhà Máy 1: 98 Cao Sơn, Phường An Hoạch, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  •  Nhà Máy 2: Thôn Thanh Thủy, Thanh Xuân, Như Xuân, Thanh Hóa
  •  Điện Thoại: 091 345 2442 
  •  Fax: ( 037 ) 3 985 046
  •  Email: ctdahoanlienth@gmail.com
  •  Website: dathanhhoa.vn